• Gratis Proefles

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van LEZ Studio hierna ook te noemen: de dansschool.

Artikel 2: Inschrijven

 1. Voor het moment van inschrijving voor een dansles dient u zich op de hoogte te stellen van de soort les, lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van aanvang en de contributie;
 2. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt u voor een bepaalde periode cursist, ook te noemen leerling, van de dansschool;
 3. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 4. De dansschool heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les;
 5. Het kan voorkomen, dat de door u gekozen les reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De dansschool zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie kunt annuleren;
 6. De dansschool mag de lessen annuleren, lesdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte;
 7. Gemiste lessen mogen alleen worden ingehaald in de maand dat deze les(sen) gemist is(zijn);
 8. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden;
 9. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle lessen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist en/of assistent. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) cursist en/of (voormalig) assistent niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband buiten de dansschool aan te wenden of te laten wenden.

Artikel 3: Contributie en betalingsvoorwaarden

 1. Voor elke les, activiteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekend;
 2. De vermelde prijzen voor de lessen, activiteiten en producten zijn in euro’s;
 3. De directie bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de lessen, activiteiten of producten en zal deze per kwartaal indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen;
 4. De contributie bedraagt 12 maanden
 5. U kunt geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden;
 6. Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige contributie behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen;
 7. U betaalt de contributie door het invullen van de machtiging, een zogenoemde incasso-opdracht. U machtigt hiermee de dansschool het betreffende bedrag van uw rekening af te halen;
 8. Bij annuleringen zoals in artikel 2 lid 6 zullen we proberen om de lessen naar een ander tijdstip te verplaatsen c.q. op een ander tijdstip in te halen;
 9. Voor lessen die op basis van artikel 2 lid 6 of om andere redenen die niet zijn veroorzaakt door LEZ Studio uitvallen, behouden we ons het recht voor deze niet (financiëel) te compenseren. Dat betekent dat er geen restitutie van contributie of inschrijfgelden zal plaatsvinden.;
 10. U verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot de dansschool voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien de dansschool een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde;
 11. Als de dansschool kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door u toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend;
 12. Bij aanpassingen in uw abonnement geldt minimaal een maand verwerkingstijd;
 13. Voor consumpties in deelname aan activiteiten, wedstrijden of shows en additionele goederen en diensten moet apart worden betaald;

Artikel 4: Beëindiging inschrijving

 1. Uw inschrijving wordt automatisch elk seizoen verlengd. Opzegging dient uiterlijk een maand voor aanvang van de periode via de LEZ Studio app te geschieden. Wij werken met één maand opzeg termijn;
 2. De directie van de dansschool behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen
  • Zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van de dansschool ernstig en/of herhaaldelijk schendt;
  • Zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers van de dansschool;
  • Zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de dansschool, medewerkers of leerlingen;
  • In geval van wanbetaling.
 3. Bij de selectieteams werken wij met een jaarbetaling voor zowel contributie en alle bijkomende wedstrijdkosten (bus, kleding etc.) (12 maanden) . Het is niet mogelijk om de contributie middenin het seizoen stopt te zetten. Er volgt dan ook géén restitutie van de door u betaalde lesgelden.
 4. Bij de vooropleiding werken wij met een jaarbetaling (12 maanden) , het is niet mogelijk middenin het seizoen op te zeggen. Er volgt dan ook géén restitutie van de door u betaalde lesgelden.
 5. Bij selectieteams (vooropleiding, modern & hiphop selectie) is het niet mogelijk het abonnement te bevriezen in het geval van een blessure.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. LEZ Studio is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. LEZ Studio stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden;
 2. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de dansschool;
 3. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden u de dansschool, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten;
 4. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 6: Geldende huisregels

6.1 Algemeen

 • De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren;
 • Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering orden overgegaan;
 • U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken;
 • Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico;
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

6.2 Introducés

 • Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers mee te nemen naar uw lessen;
 • Er zijn periodiek kijklessen of proeflessen, waar introducés en/of bezoekers van harte welkom zijn. U wordt hierover tijdens de lessen op de hoogte gehouden. U bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en/of bezoekers en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels;
 • De directie behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten tijdens een les uit te nodigen.

6.3 Roken

 • Roken binnen LEZ Studio is niet toegestaan. Er is een wettelijk rookverbod van kracht. Bij overtreding hiervan kan ons een boete worden opgelegd. Wij behouden ons het recht voor om schade vanwege het overtreden van het hier geldende rookverbod op de overtreder(s) te verhalen en of degene(n) de toegang te ontzeggen;
 • Roken buiten is wel toegestaan. Rokers dienen hun sigaretten buiten in de speciale sigarettendover te doven en te deponeren.

6.4 Kleding/schoenen

 • Het is niet toegestaan om jassen mee te nemen in de zaal. U dient uw jas op te hangen in de garderobe;
 • De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. Wij verzoeken u om fatsoenlijk gekleed te gaan;
 • Uw schoenen dienen bij binnenkomst in de garderobe schoon en droog te zijn.

6.5 Vakanties

 • Tijdens de herstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie komen de lessen te vervallen;
 • In sommige vakanties wordt er gewerkt met een vakantierooster.

Artikel 7: Toepassing

 1. Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie;
 2. De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;
 3. De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;
 4. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan;
 5. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.